Schubert.Berlin

Kunstsammlung


Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Broek_04

Gesichterlandschaft | 1979 | Mischtechnik | 14,5 x 10,5 cm

 

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Broek_09

Begegnung der Stadtmusikanten | 1979 | Mischtechnik | 10 x 14,5 cm

 

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Broek_08

Ohne Titel | 1979 | Federzeichnung und Aquarell | 6 x 10,5 cm

 

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Broek_02

Der Königsmacher | 1979 | Federzeichnung und Aquarell | 14,5 x 10,5 cm

 

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Broek_01

Der Vogelhändler | 1982 | Federzeichnung und Aquarell | 16,5 x 24 cm

 

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Broek_05

Der Wiesenläufer | 1988 | Mischtechnik | 9,5 x 14,5 cm

 

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Frederick James VAN DEN BROEK (1942-1991)

Broek_06

Der Mönch | 1988 | Mischtechnik | 9,5 x 14,5 cm

 

© Schubert Berlin | Home | Impressum